சங்கீதம் 54 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

இதோ, தேவன் எனக்குச் சகாயர்; ஆண்டவர் என் ஆத்துமாவை ஆதரிக்கிறவர்களோடே இருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 54:4 - Tamil bible image quotes