சங்கீதம் 54 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அந்நியர் எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறார்கள்; கொடியர் என் பிராணனை வாங்கத் தேடுகிறார்கள்; தேவனைத் தங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தி நோக்கார்கள். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 54:3 - Tamil bible image quotes