சங்கீதம் 54 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

தேவனே, என் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டு, என் வாயின் வார்த்தைகளுக்குச் செவிகொடும்.

சங்கீதம் (Psalms) 54:2 - Tamil bible image quotes