சங்கீதம் 54 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனே, உமது நாமத்தினிமித்தம் என்னை இரட்சித்து, உமது வல்லமையினால் எனக்கு நியாயஞ் செய்யும்.

சங்கீதம் (Psalms) 54:1 - Tamil bible image quotes