சங்கீதம் 53 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அக்கிரமக்காரருக்கு அறிவு இல்லையா? அப்பத்தைப் பட்சிக்கிறதுபோல் என் ஜனத்தைப் பட்சிக்கிறார்களே; அவர்கள் தேவனைத் தொழுதுகொள்ளுகிறதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 53:4 - Tamil bible image quotes