சங்கீதம் 53 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அவர்கள் எல்லாரும் வழிவிலகி, ஏகமாய்க் கெட்டுப்போனார்கள்; நன்மைசெய்கிறவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 53:3 - Tamil bible image quotes