சங்கீதம் 53 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

தேவனைத் தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று பார்க்க, தேவன் பரலோகத்திலிருந்து மனுபுத்திரரைக் கண்ணோக்கினார்.

சங்கீதம் (Psalms) 53:2 - Tamil bible image quotes