சங்கீதம் 52 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

நீரே இதைச் செய்தீர் என்று உம்மை என்றென்றைக்கும் துதித்து, உமது நாமத்திற்குக் காத்திருப்பேன்; உம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாக அது நலமாயிருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 52:9 - Tamil bible image quotes