சங்கீதம் 52 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

தேவன் உன்னை என்றென்றைக்கும் இராதபடி அழித்துப்போடுவார்; அவர் உன்னைப் பிடித்து, உன் வாசஸ்தலத்திலிருந்து பிடுங்கி, நீ ஜீவனுள்ளோர் தேசத்தில் இராதபடிக்கு உன்னை நிர்மூலமாக்குவார். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 52:5 - Tamil bible image quotes