சங்கீதம் 52 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

கபடமுள்ள நாவே, சங்கரிக்கும் சகல வார்த்தைகளையும் நீ விரும்புகிறாய்.

சங்கீதம் (Psalms) 52:4 - Tamil bible image quotes