சங்கீதம் 52 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

நன்மையைப்பார்க்கிலும் தீமையையும், யாதார்த்தம் பேசுகிறதைப்பார்க்கிலும் பொய்யையும் விரும்புகிறாய். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 52:3 - Tamil bible image quotes