சங்கீதம் 52 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

நீ கேடுகளைச் செய்ய எத்தனம்பண்ணுகிறாய், கபடுசெய்யும் உன் நாவு தீட்டப்பட்ட சவரகன் கத்தியைப்போல் இருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 52:2 - Tamil bible image quotes