சங்கீதம் 52 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

பலவானே, பொல்லாப்பில் ஏன் பெருமைபாராட்டுகிறாய்? தேவனுடைய கிருபை எந்நாளுமுள்ளது.

சங்கீதம் (Psalms) 52:1 - Tamil bible image quotes