சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

என் பாவங்களைப் பாராதபடிக்கு நீர் உமது முகத்தை மறைத்து, என் அக்கிரமங்களையெல்லாம் நீக்கியருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 51:9 - Tamil bible image quotes