சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

இதோ, உள்ளத்தில் உண்மையிருக்க விரும்புகிறீர்; அந்தக்கரணத்தில் ஞானத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்துவீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 51:6 - Tamil bible image quotes