சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

இதோ, நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன்; என் தாய் என்னைப் பாவத்தில் கர்ப்பந்தரித்தாள்.

சங்கீதம் (Psalms) 51:5 - Tamil bible image quotes