சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன்; என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 51:3 - Tamil bible image quotes