சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி, என் பாவமற என்னைச் சுத்திகரியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 51:2 - Tamil bible image quotes