சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

சீயோனுக்கு உமது பிரியத்தின்படி நன்மை செய்யும்; எருசலேமின் மதில்களைக் கட்டுவீராக.

சங்கீதம் (Psalms) 51:18 - Tamil bible image quotes