சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

தேவனுக்கேற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான்; தேவனே, நொறுங்குண்டதும் நருங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 51:17 - Tamil bible image quotes