சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

பலியை நீர் விரும்புகிறதில்லை, விரும்பினால் செலுத்துவேன்; தகனபலியும் உமக்குப் பிரியமானதல்ல.

சங்கீதம் (Psalms) 51:16 - Tamil bible image quotes