சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

ஆண்டவரே, என் உதடுகளைத் திறந்தருளும்; அப்பொழுது என் வாய் உம்முடைய புகழை அறிவிக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 51:15 - Tamil bible image quotes