சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

அப்பொழுது பாதகருக்கு உமது வழிகளை உபதேசிப்பேன்; பாவிகள் உம்மிடத்தில் மனந்திரும்புவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 51:13 - Tamil bible image quotes