சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

உமது இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தைத் திரும்பவும் எனக்குத் தந்து, உற்சாகமான ஆவி என்னைத் தாங்கும்படி செய்யும்.

சங்கீதம் (Psalms) 51:12 - Tamil bible image quotes