சங்கீதம் 51 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

உமது சமுகத்தை விட்டு என்னைத் தள்ளாமலும், உமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமலும் இரும்.

சங்கீதம் (Psalms) 51:11 - Tamil bible image quotes