சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

உன் வீட்டிலிருந்து காளைகளையும், உன் தொழுவங்களிலிருந்து ஆட்டுக்கடாக்களையும் நான் வாங்கிக்கொள்வதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 50:9 - Tamil bible image quotes