சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

உன் பலிகளினிமித்தம் உன்னைக் கடிந்துகொள்ளேன்; உன் தகனபலிகள் எப்போதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 50:8 - Tamil bible image quotes