சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

என் ஜனமே, கேள், நான் பேசுவேன்; இஸ்ரவேலே, உனக்கு விரோதமாய்ச் சாட்சியிடுவேன்; நானே தேவன், உன் தேவனாயிருக்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:7 - Tamil bible image quotes