சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

வானங்கள் அவருடைய நீதியை அறிவிக்கும்; தேவனே நியாயாதிபதி. (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 50:6 - Tamil bible image quotes