சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

பலியினாலே என்னோடே உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:5 - Tamil bible image quotes