சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அவர் தம்முடைய ஜனத்தை நியாயந்தீர்க்க உயர இருக்கும் வானங்களையும் பூமியையும் கூப்பிடுவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:4 - Tamil bible image quotes