சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

நம்முடைய தேவன் வருவார், மவுனமாயிரார்; அவருக்குமுன் அக்கினி பட்சிக்கும்; அவரைச் சுற்றிலும் மகா புசல் கொந்தளிப்பாயிருக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:3 - Tamil bible image quotes