சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

தேவனை மறக்கிறவர்களே, இதைச் சிந்தித்துக்கொள்ளுங்கள்; இல்லாவிட்டால் நான் உங்களைப் பீறிப்போடுவேன், ஒருவரும் உங்களை விடுவிப்பதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 50:22 - Tamil bible image quotes