சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

பூரண வடிவுள்ள சீயோனிலிருந்து தேவன் பிரகாசிக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:2 - Tamil bible image quotes