சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

உன் வாயைப் பொல்லாப்புக்குத் திறக்கிறாய், உன் நாவு சற்பனையைப் பிணைக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 50:19 - Tamil bible image quotes