சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

நீ திருடனைக் காணும்போது அவனோடு ஒருமித்துப்போகிறாய்; விபசாரரோடும் உனக்குப் பங்குண்டு.

சங்கீதம் (Psalms) 50:18 - Tamil bible image quotes