சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

சிட்சையை நீ பகைத்து, என் வார்த்தைகளை உனக்குப் பின்னாக எறிந்துபோடுகிறாய்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:17 - Tamil bible image quotes