சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

ஆபத்துக்காலத்தில் என்னை நோக்கிக் கூப்பிடு; நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:15 - Tamil bible image quotes