சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரபலியிட்டு, உன்னதமானவருக்கு உன் பொருத்தனைகளைச் செலுத்தி;

சங்கீதம் (Psalms) 50:14 - Tamil bible image quotes