சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

நான் பசியாயிருந்தால் உனக்குச் சொல்லேன்; பூமியும் அதின் நிறைவும் என்னுடையவைகளே.

சங்கீதம் (Psalms) 50:12 - Tamil bible image quotes