சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

மலைகளிலுள்ள பறவைகளையெல்லாம் அறிவேன்; வெளியில் நடமாடுகிறவைகளெல்லாம் என்னுடையவைகள்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:11 - Tamil bible image quotes