சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் வசனித்து, சூரியன் உதிக்குந்திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்குந் திசைவரைக்குமுள்ள பூமியைக் கூப்பிடுகிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:1 - Tamil bible image quotes