சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

அவர்கள் ஆத்துமமீட்பு மிகவும் அருமையாயிருக்கிறது; அது ஒருபோதும் முடியாது.

சங்கீதம் (Psalms) 49:9 - Tamil bible image quotes