சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

எவ்விதத்தினாலாவது அவனை மீட்டுக்கொள்ளவும், அவனிமித்தம் மீட்கும்பொருளை தேவனுக்குக் கொடுக்கவுங்கூடாதே.

சங்கீதம் (Psalms) 49:8 - Tamil bible image quotes