சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

ஒருவனாவது, தன் சகோதரன் அழிவைக் காணாமல் இனி என்றைக்கும் உயிரோடிருக்கும்படி,

சங்கீதம் (Psalms) 49:7 - Tamil bible image quotes