சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

தங்கள் செல்வத்தை நம்பி தங்கள் திரளான ஐசுவரியத்தினால் பெருமைபாராட்டுகிற,

சங்கீதம் (Psalms) 49:6 - Tamil bible image quotes