சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

என் செவியை உவமைமொழிக்குச் சாய்த்து, என் மறைபொருளைச் சுரமண்டலத்தின்மேல் வெளிப்படுத்துவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 49:4 - Tamil bible image quotes