சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

என் வாய் ஞானத்தைப் பேசும்; என் இருதயம் உணர்வைத் தியானிக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 49:3 - Tamil bible image quotes