சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

கனம் பொருந்தினவனாயிருந்தும் அறிவில்லாத மனுஷன் அழிந்துபோகும் மிருகங்களுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 49:20 - Tamil bible image quotes