சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

பூமியின் குடிகளே, சிறியோரும் பெரியோரும் ஐசுவரியவான்களும் எளியவர்களுமாகிய நீங்கள் எல்லாரும் ஏகமாய்ச் செவிகொடுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 49:2 - Tamil bible image quotes